Dřevěný kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem byl do podhůří Beskyd převezen z Podkarpatské Rusi

Kostelík z Podkarpatské Rusi v Kunčicích
Kostelík z Podkarpatské Rusi v Kunčicích

Teď se podíváme do kostela sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem na severní Moravě. Původně pravoslavný dřevěný kostelík z přelomu 17. a 18. století pochází z Podkarpatské Rusi. Do Kunčic, ležících v podhůří Moravskoslezských Beskyd, byl ve 30. letech minulého století převezen, znovu postaven a nově zasvěcen patronům rolníků a horníků.

Pravoslavný svatostánek zasvěcený původně archandělu Michaelu byl postaven v obci Hliňance u Mukačeva. Řadí se k typickým karpatským sakrálním stavbám, které se vyznačují bojkovským stavebním slohem s prvky lidového baroka. Charakteristickým znakem tohoto slohu je půdorys rozdělený na tři čtvercové části, zakončené baňatými roubenými věžemi.

V roce 1931 dřevěný kostel v poměrně zchátralém stavu zakoupil ředitel Báňské a hutní společnosti v Ostravě Ing. Edward Šebela, velký milovník starožitností a předseda kunčického Okrašlovacího spolku. Na své náklady jej nechal po železnici převézt do svého letního sídla Velkých Kunčic, jak se tehdy Kunčice pod Ondřejníkem jmenovaly. Kostel, který putoval vlakem rozložený na jednotlivé části, byl v podhůří Beskyd nově vysvěcen 23. srpna 1931. Od té doby je zasvěcen patronům rolníků a horníků, sv. Prokopu a sv. Barboře.

Přestože je kostel postaven z dubových trámů, ocitl se v průběhu 80. let 20. století v havarijním stavu. Původně totiž postrádal podezdívku a také dřevěná podlaha dosloužila. S obtížemi bylo sehnáno odpovídající dřevo, bylo vysušeno, přiřezáno a díky vynalézavosti místních řemeslníků a obětavosti dalších lidí byl kostel nadzdvižen, opatřen podezdívkou a byly také vyměněny spodní uhnilé trámy.

Později byla obnovena i střecha, vyměněny veškeré krytiny věží a stěn z dřevěného šindele. Všechny dřevěné části kostela byly zároveň naimpregnovány proti dřevokazným houbám a hmyzu. Bohužel se ani tento kostelík nevyhnul řádění lupičů.  V roce 1994 byly z kostela odcizeny obrazy sv. Prokopa a sv. Barbory a také velký kříž s ukřižovaným Kristem.

Nevšední sakrální památka zaujme už zvenčí třemi stupňovitými věžemi. Největší je nad vstupem do kostela, nejmenší na presbyteriem. Kostelní loď je čtvercovitého půdorysu a vrcholí pyramidální dřevěnou klenbou. Uvnitř kostela mohou naproti široké kruchtě návštěvníci obdivovat bohatě vyřezávaný ikonostas. Stěna, která symbolizuje místo přebývání Boha, má tři vchody a sestává z více než padesáti ikon řazených do pěti pater.

Nahoře jsou výjevy ze Starého zákona, dále obrazy dvanácti apoštolů, ve třetí řadě výjevy z Nového zákona, v další řadě je pak vyobrazení sv. Mikuláše, Bohorodičky, Krista učitele a archanděla Michaela. Úplně dole jsou dvě ikony. Jedna představuje Abraháma, který chce obětovat syna Izáka, druhá ikona zachycuje Svatou Rodinu na útěku do Egypta před Herodem. Ikonostas je polychromovaný, laděný do barevné škály od zlaté, přes červenou až k různým tónům modré. V letech 2014 až 2015 byl celý vzácný ikonostas nově zrestaurován.

Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem má celoročně dveře dokořán každou neděli v době bohoslužby, která začíná v 10:45 hodin. Během hlavní turistické sezóny je od začátku května do konce října přístupný také o víkendech v rámci projektu Otevřené chrámy.