Karel Eliáš: Nový občanský zákoník? Zákon inspirovaný životem

31. říjen 2013

S českým právníkem a právním vědcem prof. Dr. JUDr. Karlem Eliášem jsme mluvili o novém občanském zákoníku.

Povídali jsme si o tom, proč potřebujeme nový občanský zákoník. Probírali jsme vliv těchto právních změn na různé oblasti lidského života.

Od roku 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník. Pro oblast soukromého života přinese řadu změn.

Důraz bude na ochranu osobnosti i majetkových práv

Na první pohled jsou nejzřejmější tři. Nový zákoník odstraňuje dvojkolejnost v úpravě závazkového a zvláště smluvního práva. Zároveň věnuje daleko větší prostor ochraně osobnosti člověka a majetkovým právům, včetně úpravy dědění.

Jilemnický zámek stále připomíná osobnost hraběte Harracha

Konečně, rozdílně od starého zákoníku, omezuje možnosti státu libovolně vstupovat do svobodně uzavřených smluv a prohlašovat je za neplatné. Velmi významné jsou však i základní přístupy nového zákoníku k novým pravidlům.

Chrání svobodná rozhodnutí každého v jeho soukromé sféře, ale odmítá nepoctivost a zlou víru a stíhá zneužití práva. Důraz na svobodu propojil s důrazem na odpovědnost každého za jeho vlastní jednání.

Ve středu zájmu bude ochrana slabších

Nový zákoník bere v úvahu, že v soukromém životě panuje mezi osobami nejednou faktická nerovnost. Proto stejně, jako akcentuje svobodu, akcentuje i ochranu slabších.

Sebevědomí (ilustrační foto)

Jimi jsou ti, kteří náleží ke skupinám zranitelným sociálně nebo ekonomicky. Typicky to jsou nezletilí, zdravotně postižení, ale také spotřebitelé nebo nájemci bytů.

Slabším je ale i ten, kdo potřebuje uzavřít smlouvu, avšak sám nemá faktickou možnost ovlivnit její obsah, protože ten diktuje druhá strana – např. když květinářka nebo hostinský jdou žádat o úvěr nebo o dodávku elektřiny nebo plynu.

V postavení slabšího se ocitne každý, komu obecná pravidla zákoníku neposkytnou dostatečný nástroj k rozumné ochraně, a proto mu tuto ochranu zajišťují zvláštní pravidla.

Bude platit „co je psáno, to je dáno“

Jednou z nejvýznamnějších majetkových práv je právo vlastnické. Úprava ve starém zákoníku vlastnictví velmi podceňuje a sleduje kodifikační výstupy z 50. let.

Zfalšovaná listina z archivu Oldřicha II., kterou měl jeho rod získat od císaře Zikmunda

Více než dosud jsou chráněni poctiví kupující v obchodech pomocí pravidel o nabytí vlastnického práva od neoprávněného, třebaže není pravda, že by nový zákoník chránil i toho, kdo v autobazaru koupí kradené auto, jak se někdy uvádělo.

Hlavní však je, že nový zákoník obnovuje zásadu materiální publicity zápisů vlastnických a jiných práv (např. věcných břemen) do katastru nemovitostí. To znamená, že se v tomto směru drží zásada, „co je psáno, to je dáno“.

Kdo koupí nemovitou věc od osoby zapsané v katastru nemovitostí jako vlastník, bude důsledně chráněn. Nebude tedy možné, aby byla např. mladá rodina, která se pro koupi rodinného domku zadluží na 30 let hypotékou, třeba i po osmi letech ze svého domova vyhnána najednou se vynořivším skutečným vlastníkem, o němž dosud v katastrálních zápisech nebylo nic známo. Zároveň se ale chrání i práva skutečných vlastníků proti podvodným zápisům.

Sousedské soužití bude mít jasná pravidla

Kde žijí lidé vedle sebe, dochází leckdy ke konfliktům. Nový zákoník nemůže zabránit konfliktům mezi sousedy. Může však zmírnit četnost jejich vzniku solidní úpravou.

Na první pohled je život v této vesnici idylický, ne všichni místní však jsou z nových sousedů nadšeni

Příkladem mohou být ustanovení týkající se přesnější pravidla týkající se větví nebo kořenů zasahujících do cizího pozemku, spadlých plodů, rovněž zvířat nebo věcí na cizím pozemku apod.

Zájmy pronajímatele bytu nebo domu a nájemce

Nový zákoník si váží svobodně uzavřených smluv a ponechává stranám, aby si v mezích dobrých mravů a veřejného pořádku ujednaly, co chtějí. V určitých odůvodněných případech však zákoník nastavuje striktnější právní pravidla, právě v zájmu ochrany slabší strany.

Typický příklad představují ustanovení o nájmu bytu nebo domu k bydlení a ke zřízení nájemcovy domácnosti. Návrhy ustanovení o nájemním bydlení prošla řadou diskusí a jejich výsledná podoba je kompromisem mezi různými zájmy.

bydlení

Nová úprava tak vyvažuje zájmy pronajímatele i nájemce. To se promítá např. do ustanovení o zvyšování nájemného nebo o skončení nájmu.

V určitých směrech je posíleno postavení nájemce, např. ustanoveními o úpravách v bytě, výslovným založením nájemcova práva přijímat kohokoli v jeho domácnosti, nebo chovat v bytě zvíře, pokud je to přiměřené poměrům v domě.

Čekají nás velké změny v dědickém právu

Zásadně se proměnila úprava dědického práva. Pro případ, že zůstavitel neprojeví poslední vůli, dědí jako dosud dědici ze zákona, ale jejich okruh se rozšiřuje o bratrance a sestřenice a pradědy a prabáby.

Zákonný dědic se může ještě za života zůstavitele svého práva na dědictví zříci, což dosud nebylo možné. Rozhodne-li se zůstavitel pořídit závětí, významně se posilují jeho možnosti.

Právo, ilustrační foto

Jako dosud bude možné povolat závětí dědice a popřípadě jim určit dědické podíly, nově však bude možné povolat vykonavatele závěti nebo náhradní dědice a rovněž omezit dědice podmínkami a příkazy. Připouští se také negativní závěť.

Ustupuje se od masivní ochrany nepominutelných dědiců (potomků zůstavitele) a jejich zákonný podíl se snižuje, např. u zletilých dědiců na jednu čtvrtinu. Dědické právo v novém občanském zákoníku přináší i další novinky. Obnovuje např. úpravu odkazů a posiluje ochranu práv zůstavitelových věřitelů.

Nejen těmito úpravami, ale i svých celkovým rázem se tak naše občanské právo vrací s novým občanským zákoníkem k osvědčenému standardu evropských civilních kodifikací.

autoři: Alima Martinová , Karel Eliáš
Spustit audio