Olga Dlouhá: Slyším, ale nerozumím aneb potíže se sluchem

5. září 2012

S přednostkou Foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. MUDr. Olgou Dlouhou, CSc. jsme probírali vady sluchu.

Hovořili jsme o tom, jak je sluch důležitý. Povídali jsme si o příčinách vzniku různých vad sluchu. Mluvili jsme o tom, jaké existují vady sluchu. Probírali jsme způsoby jejich rehabilitace.

Podle WHO je vada sluchu považována za nejzávažnější smyslové postižení. Nedostatečná možnost vnímat zvukové podněty a zejména řečové informace způsobuje nedostatečnou stimulaci sluchových a řečových center v mozku. Bez zajištění péče dojde k poruše rozvoje řeči, k omezení rozvoje myšlení a v důsledku k omezení sociálního uplatnění. Sluch je pro rozvoj lidské osobnosti zcela zásadním smyslem.

Je proto důležité odhalit vadu sluchu už v raném věku, což je i cílem novorozeneckého screeningu. Když lékaři zjistí TPS (trvalé postižení sluchu), zajistí další vyšetření, aby do 6 měsíců věku mohla být vada diagnostikována a byla zajištěna péče o rozvoj řeči sluchově postiženého dítěte.

V řadě zemí screening vad sluchu probíhá již několik let; v ČR se v současné době vytvářejí vhodné podmínky k plošné realizaci. Ideálně má 1. vyšetření sluchu proběhnout v porodnici a následně má navazovat další diagnostika a péče ve specializovaných sluchových centrech.

K vadám sluchu patří nedoslýchavost, což je příznak oslabení sluchu. Dále existuje porucha sluchu, kdy se může jednat o přechodný stav. Vada sluchu znamená, že se jedná se o stav trvalý.

Výskyt sluchových vad je 1 až 2 případy na 1 000 porodů; tzn. 1-2 promile dětí se rodí se závažnou vadou sluchu, která potřebuje korekci sluchadly nebo kochleárním implantátem (CI) a tyto děti vyžadují intenzivní speciální péči: edukaci sluchu a řeči.

U dospělých může dojít k poškození sluchu mimo jiné nadměrným hlukem. Hluková zátěž vyvolá podle intenzity hluku a jeho trvání buď přechodný, nebo trvalý posun prahu sluchu.

Profesionální nedoslýchavost vzniká většinou po dlouhodobém pobytu v hlučném prostředí; etiologicky se podílí rezonanční vlastnosti zvukovodu v oblasti 3-4 kHz. Ochrana proti poškození sluchu hlukem je většinou individuální (chrániče proti hluku, nejrůznější formy - sluchátka, přilby, ucpávky zvukovodů).

autoři: Alima Martinová , Olga Dlouhá
Spustit audio