Pravidla soutěže „Návraty do minulosti“

4. listopad 2015
r_2100x1400_regiony.png

Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 5. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

Účast v soutěži

Každý všední den v Dopoledním Regionu (9:00 – 12:00) se Český rozhlas Region dotazuje na rok, ze kterého pochází ukázka (indicie, co spatřilo v tomto roce prvně světlo světa, kdy se kdo narodil, kdo co řekl, jaké filmy měly premiéru, které rozhlasové hry vysílaly atd.). V každém dni je vyhlášeno jedno soutěžní kolo. Posluchačům bude ve vysílání nabídnuta krátká ukázka, která jim bude sloužit jako nápověda. Jakmile ve vysílání zazní ukázka, mohou posluchači zavolat na telefonní číslo 221 553 777. První tři posluchači, kteří se dovolají, mohou uvést svou odpověď na soutěžní otázku. Ten, který jako první v pořadí zodpoví správný rok, vyhrává denní cenu.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Výhry

Seznam výher naleznete zde.

Každý účastník může získat výhru pouze jednou v rámci jednoho kalendářního měsíce. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru a to druhého posluchače se správnou odpovědí.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Vyhlášení výherců a předání výher

Správná odpověď na otázku daného soutěžního kola a jméno výherce daného soutěžního kola jsou vyhlášeny bezprostředně po ukončení soutěže moderátorem.

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.


ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn jméno a příjmení soutěžícího užít na webu Českého rozhlasu www.cesky-rozhlas-region.cz, ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace a zveřejnit ve vysílání Českého rozhlasu Region. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.