Komunální volby 2022 – speciál z Příbrami

V letošním roce kandiduje v Příbrami 12 politických subjektů. Je to o 1 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 13 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?
  2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?
  3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?
  4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Příbrami:

ANO 2011

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

V několika rovinách. Předně pamatovat na navýšení výdajů při tvorbě rozpočtu, a to nejen městského, ale i u městem zřizovaných organizací. Přes veškeré snahy o úspory se navýšení nákladů nevyhneme. Bohužel. Právě úspory a úsporná opatření jsou další možností, jak reagovat. Prostřednictvím městského energetika a odborných poradců se snažíme hledat způsoby, jak teď, ale hlavně do budoucna za energie ušetřit. Vedeme aktivní jednání s příbramskou teplárnou o připojení městských objektů na centrální zdroj tepla. S dodavateli plynu a elektřiny jednáme též o fixaci tam, kde je to pro nás výhodné. Energie nakupujeme prostřednictvím PXE, což nám také do určité míry dává možnost „chytit“ ceny energií v době, kdy nejsou absurdně přemrštěné. V otázkách rostoucích cen energií postrádáme jakýkoliv systémový zásah státu, jakoukoliv podporu samospráv i jednotlivých občanů.

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Cena opravy aquaparku je stále na stejné úrovni, kterou schválilo zastupitelstvo, tedy 350 milionů. Momentálně probíhá veřejná zakázka, lhůta pro podání nabídek je 26. 8. 2022. Firmy nás zahlcují dotazy zejm. technického rázu. Dotazy máme snahu zodpovědět v maximálním rozsahu a kvalitě tak, abychom všem uchazečům zajistili absolutně rovné podmínky. Finančních prostředků máme dostatek. I přes to, že jsme v uplynulých čtyřech letech investovali do staveb a oprav více než 900 milionů, máme peníze na to, abychom aquapark opravili „za své“ bez nutnosti čerpat úvěr.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Příbram kdysi měla tisíce městských bytů. Ty se za doby vládnutí našich předchůdců neuváženě rozprodaly (spíše rozdaly). Budování bytů a bytová výstavba paušálně je oblíbenou předvolební mantrou. Hovoří se o tom, kolik by čeho mělo být, ale už se neříká, jak toho dosáhnout. Předně musíme umět pracovat s územním plánem a výstavbu v našem městě umožnit, stanovit vhodná rozvojová území, zrušit ta nefunkční. Také musíme umět komunikovat s investory, kteří mají zájem ve městě stavět bytové domy a nacházet s nimi společnou řeč. Dost důležitou věcí, o které se málo mluví, je i řešení roztříštěné a nekapacitní infrastruktury – zejména vodovodu a kanalizace. V tomto ohledu jsme výrazně pokročili, protože máme připravený projekt na masivní zkapacitnění městské čistírny, na které je nyní vyhlášen stop stav pro připojování dalších objektů. Město může vykupovat i stávající bytový fond a investovat peníze do jeho oprav a úprav. V tomto smyslu vedeme například jednání s vlastníky problematických ubytoven.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Rozhodně nezdrží. Výstavba JVO jednoznačně ovlivní kvalitu života v částech města jako jsou Zdaboř, Žežice nebo Brod. Memorandem jsme se zavázali, že vybudujeme protihluková opatření v případě, že tak neučiní ŘSD a v případě, bude-li to zapotřebí. S ŘSD jsme v pravidelném kontaktu a kroky vzájemně koordinujeme. Obchvat je nutností, nicméně dopady jeho výstavby je nutné snížit na minimum.

Česká pirátská strana

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Současná nelehká situace na trhu s energiemi dopadá nejen na občany, ale i na obce i města, jejich rozpočty a finanční výhledy. Úsporná opatření, inovace a chytrá řešení v oblasti energetiky jsou doslova nezbytností. Cestu k úspoře vidíme především v instalaci úsporných zařízení a snižování energetické náročnosti. Budeme pokračovat v rekonstrukci městských budov s důrazem na zateplení a chytré vytápění. Střechy škol či sportovišť využijeme pro umístění termických a fotovoltaických panelů.

Naše vize je vznik a provoz městské fotovoltaické elektrárny s napojením i na soukromé subjekty, tak aby se vyrobená energie co nejvíce využila. Je to běh na dlouhou trať pro jehož úspěch je zásadní, aby bylo v této oblasti dosaženo shody napříč politickým spektrem a přijatá strategie nepodléhala politickým výkyvům.

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Situace ve stavebnictví je v současnosti natolik nestabilní, že si netroufáme odhadnout konečnou sumu rekonstrukce. Bohužel se (po tolika promarněných letech!) vracíme na začátek investičního projektu. Bude třeba vypracovat novou variantu studie s novým odhadem nákladů.
Od počátku preferujeme minimalistickou variantu, tedy bazén sloužící občanům našeho města, který bude splňovat nároky dnešní doby. Věříme, že na takovou formu rekonstrukce město prostředky mít bude. Tedy za podmínky, že projekt bude kvalitně manažersky uchopen a řízen tak, aby nakládání s finančními prostředky bylo efektivní. Ne jako dosud, kdy je to nekončící sled průšvihů a černá díra na peníze.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Ano, určitě by město mělo navýšit počet obecních bytů. V 90. letech proběhla v Příbrami masivní privatizace bytového fondu. Město tím neuváženě a nekoncepčně rozprodalo městský bytový fond. Z původních 10 tisíc zůstalo městu jen něco přes 600 bytových jednotek, z čehož víc než polovina tvoří byty v domech s pečovatelskou službou. To znamená, že město spravuje pouze kolem 5% všech bytů.

Naším cílem je výstavba dostupného a kvalitního bydlení. Postupně rozšířit městský bytový fond, ať už výstavbou nových bytů, rekonstrukcí nevyužitých objetků, nebo nákupem nemovitostí z volného trhu. Podpoříme startovací, komunitní a družstevní bydlení.

Situace na trhu s bydlením je v současné době pro mnoho mladých lidí kritická. Cesta za dostupnějším bydlením není výzvou pro jedno volební období a město to nevyřeší samo, potřebuje spolupracovat s aktéry činnými v této oblasti.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Protihlukové stěny u těchto typů frekventovaných silnic jsou naprostou nezbytností a měly by být samozřejmostí. Pokud to nepůjde jinak, město se bude muset na jejich stavbě podílet, nicméně považujeme za skandální, že to není běžný standard u těchto typů staveb.
Myslíme si, že míra automobilové dopravy je leckde neúnosná a protihluková opatření bychom chtěli v rámci jednání s dotčenými subjekty prosazovat i na území rámci Příbrami (např. ulice Husova, Rožmitálská, Evropská).   

ČSSD a Přátelé

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Současná krize ohledně růstu cen energií postihuje nás všechny bez rozdílu. Jedná se jak o rodiny s dětmi, seniory, místní podnikatele a matky samoživitelky a další. Tuto situaci by měl především řešit stát a vláda. Město bohužel má v této problematice omezené pravomoci, nicméně i nadále zde musí být město pro Příbramáky a pomoci jim. Město by mělo tedy využít všech svých nástrojů tak, aby se Příbramákům žilo lépe a minimalizovalo dopady na obyvatele. Jedná se například o zachování výše městských poplatků, zastropování cen nájmů v městských bytech a domovech pro seniory, bezplatné půjčky na dobu překlenutí krizové situace, podpora podnikatelů a rodin s dětmi. Do budoucna by se mělo pokračovat v dokončení zateplení stávajících městských budov a případně využívání alternativních zdrojů tepla jako je fotovoltaika apod. Nicméně jak říkám, hlavním, kdo to má řešit je stát, bohužel ten zcela zaspal a nedělá vše potřebné pro obyvatele.

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Důležité předně je, aby se již město postavilo čelem k této výzvě a řeklo, jestli se bude stavět nový aquapark nebo pouze rekonstruovat. K tomu je potřeba však diskuze jak odborníků, tak i občanů. Nevylučuji i možnost vyhlášení referenda, které by ukázalo skutečný názor Příbramáků na aquapark. Ohledně financování je však nutné využít všechny možné prostředky, a to třeba i zapojení evropských dotací na nový aquapark. Nicméně nesmíme zapomenout, že před městem stojí celá řada dalších výzev a investičních akcí – rekonstrukce ČOV, budování nových a dostupných bytů, více parkovacích míst, více míst v domovech pro seniory, a další.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Návrh odpovědi: Jednou z velkých problémů na Příbramsku je nedostatek nových bytů, případně startovacích bytů pro rodiny s dětmi a bydlení pro seniory. Je důležité, aby se již konečně zvýšil počet městských bytů, které by koneckonců mohly snížit ceny nájemního bydlení na Příbramsku. Město Příbram má velké množství budov, které jsou jen částečně využívány a bylo by dobré jít cestou jejich využití například pro městské byty. Proto budeme prosazovat důkladnou prohlídku všech městských budov a jejich následné efektivní využití například i v podobě městských bytů. Co se týká ubytoven – ty jsou většinou ve vlastnictví soukromých osob, proto zde musí město udělat vše potřebné pro zvýšení bezpečnosti v okolí ubytoven. Je nutné komunikovat tuto problematiku jak s vlastníky ubytoven, Policií ČR, Krajskou hygienickou stanicí, aby byla konečně zajištěna bezpečnost všech Příbramáků v těchto oblastech.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Jsme pro dokončení obchvatu v co nejkratší době, nicméně proto je důležitá diskuze se všemi klíčovými partnery (Ministerstvo dopravy, Stč. kraj, ŘSD.). Ruku v ruce musí být zajištěn také komfort všech Příbramáků, takže v těch oblastech, kde budou nutné protihlukové stěny, jsem pro jejich stavbu. Nicméně musí do toho být zapojeni všichni partneři.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

  • Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Příbram nakupuje elektrickou energii a zemní plyn prostřednictvím aukcí. Ceny máme aktuálně fixované, a proto by rok 2022 neměl být pro město z hlediska energií kritický. Nicméně, městské objekty, jako plavecký bazén, zimní stadion, školy nebo školky jsou podstatou svojí činnosti energeticky náročné. KDU- ČSL proto navrhuje jejich odpojení od plynových kotelen a přepojení na příbramskou teplárnu spalující ekologickou a tedy levnější štěpku. Město by také mělo pokračovat v obnově a modernizaci soustavy veřejného osvětlení s cílem dosáhnout až 70% úspory ve spotřebě elektrické energie.

Přesto tato navrhovaná opatření nebudou dostačující. Vysoké ceny energií společně se zvyšujícími se cenami stavebních materiálů a prací do budoucna významně omezí mnohé plánované investice.

V rozpočtu bude nutné vyčlenit pro příští rok rezervu v řádu desítek milionů korun, která bude určená na energie, řešení inflace i na zvýšení mezd ve veřejné sféře. Nové vedení Příbrami bude proto muset stanovit jednoznačné …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

KDU- ČSL bude prosazovat zastavení projektu megalomanského aquaparku. Podporujeme pouze jeho dílčí rekonstrukci, aby mohl „dočasně“ poskytovat základní služby plaveckého bazénu a venkovního koupaliště včetně ubytování. Nově však budeme prosazovat zpracování studie na výstavbu nového a funkčního plaveckého bazénu postaveného na „zelené louce“.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

V případě volebního úspěchu budou zástupci KDU- ČSL Příbram prosazovat vznik „Městské nájemní agentury“, jejíž hlavním úkolem bude pomoc obyvatelům města, kteří se ocitli ve stavu bytové nouze. „Městská nájemní agentura“ by měla plnit roli spojky mezi majiteli příbramských bytů a jejich případnými nájemníky. Agentura vyjedná za město s majiteli bytů jejich pronájem a následně v nich zajistí bydlení pro seniory, rodiny s dětmi, samoživitelky nebo mladé lidi opouštějící dětské domovy. Další naší prioritou bude pilotní projekt, díky kterému by na městských pozemcích v Seifertově ulici v Příbrami VII mohla být zahájena „družstevní výstavba“ zhruba tři desítek nových bytů. Projekt družstevní bydlení předpokládá výstavbu bytového domu ve spolupráci s městem Příbram, které by poskytlo pozemky ve svém vlastnictví. V rámci tohoto konceptu by tak mohly vzniknout byty, které budou oproti tržním cenám zhruba o třetinu levnější.

Určitě nebudeme podporovat vznik dalších ubytoven. Počet stávajících ubytoven  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

V současné ekonomické situaci nepřichází v úvahu, aby město Příbram „dotovalo“ stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města. Z hlediska platných právních předpisů a ve vztahu k hygienickým limitům hluku musí být výstavba protihlukových opatření jednoznačně financována investorem stavby, tedy Státním fondem dopravní infrastruktury. A to i za cenu dočasného zpoždění plánovaného projektu.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město samo nemá na ceny energií žádný vliv, to je věc politiky vlády. Proto může pouze rozumným způsobem, s důrazem na rozumným, omezovat spotřebu (např. výměnami spotřebičů za úspornější) a musí pokračovat v zateplování objektů, které spotřebu snižují, případně využívat moderní zdroje energie, např. solární techniku k ohřevu vody, apod.

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Neustálé oddalování projektu rekonstrukce aqvaparku stavbu prodražuje. Když se jednalo o původním projektu, který byl nakonec odmítnut z důvodu vysokých nákladů 310 mil. Kč bez DPH, i když už bylo stavební povolení, varovala jsem kolegy v zastupitelstvu, že za 4 roky můžeme za stejné peníze stavět mnohem méně. Dnes je jasné, že nebudeme schopni ani dodržet schválený strop 350 mil. Kč bez DPH za minimální projekt, ale rekonstrukce se musí provést. Druhá varianta je likvidace bez náhrady, což je nepřípustné, navíc drahé, minimálně v řádech desítek milionů korun.

Jako zdroj financování vidím částečně prostředky města, které má na účtech, částečně úvěr, protože město je bez úvěru, tedy nebude mít s jeho zabezpečením problém.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Určitě ano, rozsah je závislý na možnostech jak finančních, tak právních. Cestou může být odkup stávajících ubytoven, což nebude jednoduché, dohoda s investory o určitém podílu města na výstavbě bytů, případně spolupráce s občany založením bytového družstva. Právně však tato situace není dořešena a bude záležet i na celostátní politice.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Stavba se tím nezdrží, protože se o problému ví od začátku a počítá se s jeho řešením. Protože nyní není jiná varianta, musíme na to přistoupit. Pokud se změní přístup vlády, budeme usilovat o spolupráci na tomto problému.

Občanská demokratická strana

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Úsporou ve vlastních nemovitostech a provozech

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Právě tyto otázky se musí zohlednit a znovu projednat, situace na trhu mění každý den a ne k lepšímu (včetně cen energií) v případě úspěchu ve volbách tj.cca za měsíc, bude situace zase jiná, pak je potřeba vše znovu spočítat a zvolit v tu chvíli tu nejlepší variantu a hlavně konat.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Městských bytů ano, ubytoven ne, ubytovny to je zlo, viz. příklad soukromých ubytoven u ZUNZu. V takovém rozsahu na jaký budou finance.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Hlavně se nejprve musí začít stavět obchvat, k němu i protihlukové stěny a valy, samozřejmě, že se tím zvednou náklady to je logické. V tomto směru nemám v tuto chvíli podrobné informace.

PŘÍBRAM 2030 (Nestraníci)

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Primárně by měl pomáhat více stát než města. Bohužel je realitou, že se budeme muset uskromnit všichni.

Doporučujeme informační kampaň pro dosahování tepelných úspor v domácnostech, podle doporučení například www.setrim.cz.

v Příbrami je také oproti jiným městům stále mnoho domácností, které topí uhlím nebo dřevem, což velmi znečišťuje životní prostředí ve městě. Pro občany doporučujeme zavést zvláštní dotaci (několik desítek tisíc korun) na pořízení tepelného čerpadla, podpoříme tím nejen nižší závislost na fosilních palivech, ale zlepšíme i ovzduší ve městě,

A samozřejmě doporučujeme v městských budovách efektivněji pracovat s energiemi a méně topit dle doporučení EU. Vždy je možné se zlepšovat.

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Městu se i díky inflaci zvyšují příjmy, nominálně tedy rostou výdaje i příjmy města. Navíc Příbram nemá žádný dluh a na účtech disponuje částkou okolo 400 milionů korun, které jsou určené k velkým investičním projektům jako je rekonstrukce aquaparku. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele a maximální částka je určena na 350 milionů korun. V případě, že nebude možné rekonstrukci vysoutěžit do této maximální výše, budeme usilovat o zmenšení rozsahu nových prvků v aquaparku. Nejsme ochotni navyšovat částku na rekonstrukci.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Často jsou nezadlužené domácnosti odkázány na ubytovny, přestože by byly schopné platit nájem v městském bytě. Ubytovny nejsou vyhovující pro domácnosti s dětmi, kterých v ubytovnách v Příbrami žije dle odhadů několik stovek. Příbram má oproti srovnatelným městům velmi nízký počet městských standardních bytů a měla by tedy postupně svůj bytový fond navyšovat. Sníží se tím podíl lidí a dětí žijících v ubytovnách a zároveň se sníží tvorba ghett v okolí ubytoven. Navrhujeme navyšovat městský bytový fond o 20-30 bytů ročně, městský rozpočet si to může dlouhodobě dovolit.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Hlasoval jsem (Martin Buršík) pro schválení tohoto memoranda, protože ŘSD jako investor jasně nedeklarovalo, že protihlukové stěny vybuduje. Memorandum má za úkol tyto stěny vybudovat, pokud by hluk z dostavěného obchvatu obtěžoval občany a ŘSD by odmítlo stěny vybudovat. Stavba se tím nezdrží, protože v každém případě bude nejdříve postaven obchvat a teprve poté budou provedeny hlukové analýzy. Na základě těchto analýz ŘSD dostaví stěny, nebo případně město samo.

Příbramáci pro Příbram a Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Ředitelé všech městských organizací Technické služby, divadlo, galerie, Sportovní zařízení města, Centrum sociálních služeb, knihovna, školy a školská zařízení, tedy těch, které město zřizuje a jejichž provoz platí, by měli už mít připravenou studii či projekt jak spotřebu energií, které řídí snížit či omezit. Měli by mít plán, jak zabezpečit energii z obnovitelných zdrojů.

Každá škola a příspěvkové organizace mají své objekty, střešní prostory, pozemky kolem budov, které je možné využít pro fotovoltaiku a ohřev vody. Další nevyčerpatelný zdroj energie představují vrty na tepelná čerpadla,. Proč by měly školy a městské budovy vytápět pouze plynem nebo teplem z teplárny. Dnes už i příbramské soukromé firmy dodávají fotovoltaiku, která plní záložní baterie elektrickou energií. Klasický rodinný dům má na několik dní zajištěnou energii pro případ výpadku, nebo si odběr od ČEZu snižuje a neplatí vysoké ceny za energie.

Příspěvkové organizace mají svůj tzv. investiční fond. Jednoduše řečeno: musí …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Jestliže bude rekonstrukce zahájena, bude si muset město min. velkou část peněz na rekonstrukci půjčit. Vzhledem k hotovosti na účtu, která tvořila 118 mil. Kč na konci roku 2021, by mělo být možné část financí poskytnou městem přímo. Rozpočet pro rok 2022 koncipuje vedení města opět se schodkem 150 mil. Kč. Nepovažuji ovšem za správné, aby město celou tuto sumu nalilo do zpožděné předražené rekonstrukce bazénu, která ani nerespektuje to, co především občané Příbrami požadovali v dotazovacím řízení, a to jsou další plavecké dráhy. Celková plánovaná výše financí dosahuje 350 mil. Kč a počítejme s milióny za vícepráce, které jsou pro stavby a rekonstrukce prováděné městem tradiční. Takže bez půjčky se plánovaná rekonstrukce neobejde. Vše je důsledek neschopnosti rekonstrukci zahájit na začátku tohoto volebního období, kdy byly ceny stavebních materiálu a vše ostatní podstatně nižší. Mluvme také o potřebě vybudování parkovišť kolem plaveckého bazénu, plánované parkoviště na třídě Osvobození   …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Výstavbu ubytoven za účelem získání nájemníků sociálně slabých a následně od nich získat nájemné, které jim poskytne stát, město cíleně nedělá a v případě, že budu město vést dělat nebude. „Zkasírovat“ takto sociálně slabé jedince, rodiny, to je záležitost vlastníků soukromých ubytoven, kterých máme v městě několik. Město takovou funkci nemá a nemělo by ji mít. Všichni dobře víme, jaké problému zažívají lidé žijící vedle těchto ubytoven. Zde je pozice města jasná, jednat a tzv. „tlačit“ na majitele ubytoven, aby zajistili pořádek a svým ubytovatelským byznysem neobtěžovali slušné občany. Nebo je prostě dalšími zákonnými postupy, v rámci pravomocí orgánů města a jeho složek donutili, aby pořádek a klid na ubytovnách zajistili. Město se musí za své občany, kteří jsou „ubytovacím byznysem“ obtěžováni, také v tomto směru tvrdě postavit.

Jestliže chceme, aby především mladí lidé v Příbrami žili, aby z Příbrami neodcházeli, aby zde zakládali rodiny, je výstavba bytů pro mladé rodiny, sociálních   …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Předpokládám, že projekt obchvatu města bude splňovat všechny požadavky na ochranu ŽP a ochranu kvality bydlení a kvality života občanů PB a osad, které pod PB patří a které budou mít obchvat takzvaně za domem nebo za zahrádkou. Vzhledem k tomu, jak jsou různé studie vlivu na ŽP a EIA ohýbány, jak jdou rozhodovací a povolovací orgány státu a ministerstev na ruku soukromým firmám, které stavby provádí, bude velmi nutné celý proces přípravy projektu a povolení a také vlastní realizaci zcela zásadně kontrolovat a hlídat. Město si musí tzv. „vydupat“ přístup do procesu přípravy realizačního projektu. Musí mít své zástupce v týmu technického dozoru stavby, který bude důsledně kontrolovat dodržení projektu. Zejména části staveb, které se budou dotýkat ochrany ŽP a negativního vlivu na kvalitu života obyvatel. Jestliže mají být provedeny protihlukové stěny, měly by být funkční a když nebudou, něco bylo špatně. Když si bude město přípravu parametrů a provedení protihlukových stěn ohlídá, mělo by   …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

SPOJENCI - TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, POLITICKÉ HNUTÍ HLAS, SOS PŘÍBRAM A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Tak, jako reagují domácnosti a lidé. Musíme šetřit a využívat nové technologie, tedy vlastně investovat do úspor. To je možné třeba za pomoci nákupu chytrých termostatických ventilů na topných tělesech v našich budovách. Využít se dají i složitější a v Příbrami dosud opomíjené způsoby úspor – například instalace fotovoltaiky na střechy veřejných budov, u které stát zrovna letos otevřel konkrétní dotační titul pro obce. Na trhu v oblasti energetiky dále existuje nepřeberné množství firem, které v krátké době zhodnotí, kde jsou v konkrétních případech nedostatky, a navrhnou optimální a ekonomicky výhodné řešení.

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Předpokládanou výši investice do rekonstrukce akvaparku zvýšila hlavně neschopnost současného vedení města. My mu před čtyřmi roky předali stavební povolení k projektu, který už dnes mohl stát. Současnou podobu projektu nepodporujeme. Půlmiliarda za rekonstrukci půlky jedné budovy je pro nás nepřijatelná. Na další potřebné opravy a investice by nám mnoho nezbylo. Bazén opravíme tak, aby byl funkční a prodloužila se jeho životnost. Tím získáme čas na řešení celkové přestavby budovy včetně sportovní haly, které zohlední všechny její funkce a provozní náklady, jako jsou právě energie. Alternativní řešení se totiž – i navzdory zmíněným rostoucím cenám ve stavebnictví – za poslední čtyři roky nehledalo.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Příbram vlastní zhruba 600 bytů různých kategorií. To je násobně míň, než mají jiná velikostně srovnatelná města. Musíme usilovat o výrazné rozšíření bytového fondu tak, aby byl rovnoměrně rozmístěn po celém městě a mohl nabídnout nájemní byty za férové nájmy sociálně potřebným i zubařům nebo policistům. Profesím, jež tu chybí. Ubytovny problémy neřeší, spíš je vytvářejí. My se v tomto volebním období postavili proti dalšímu odprodeji městských bytů navrhovanému vedením města např. ve Špalíčku. Město musí naopak hledat různé způsoby, jak počet svých bytů zvýšit. To lze jednak jejich vybudováním ve vybraných budovách v majetku Příbrami, druhak strategickými nákupy. A také oboustranně výhodným vztahem s developery, kteří by v případech, kdy jim poskytneme například pozemek pro výstavbu nebo vyjdeme vstříc žádosti o změnu územního plánu, převedli určitý počet bytových jednotek do majetku města. Současnou bytovou krizi pomůže řešit i finanční podpora družstevního a komunitního bydlení.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

O stavbu stěn usilují ponejvíc obyvatelé některých osad, kteří se předem obávají zvýšeného hluku a prašnosti. Projekt ŘSD s nimi nepočítá, protože stavba má splňovat všechny související hygienické normy. Nejde o dálniční obchvat, ale o dvouproudovou přeložku silnice 1. třídy, která je součástí územního plánu Příbrami už více než dvacet let. Kdyby se nějaká zvýšená zátěž při provozu ukázala, pak město musí vyzvat ŘSD, ať stěny dobuduje. Nyní je však třeba postupovat s ohledem na výpočty a na možnosti rozpočtu města. A také na obyvatele většiny ostatních městských částí, kteří jsou v současnosti zatíženi hlukem a prachem z dvou jedničkových silnic vedoucích přes celé město mnohem víc a žádné protihlukové stěny jim nestavíme.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město by na růst cen energií mělo samozřejmě reagovat. Stálo by za zjištění, zda budovy, které vlastní, jsou dostatečně zateplené, mají vyhovující plastová okna a zda na některé budovy, které nejsou historické, bylo možné - vhodné umístit solární panely. Taktéž by ekonomické oddělení mělo spočítat, zda by se do některých budov vyplatila tepelná čerpadla. Dále by stálo za zvážení, zda se nepřihlásit do aukce energií, kde by cena energií mohla vyjít levněji.

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

V případě opravy aquaparku by bylo vhodné komplexně zrenovovat venkovní bazén, a u vnitřního zrenovovat páru/saunu. Na přilehlém parkovišti vybudovat parkovací dům, kde by občané z okolních domů parkovali. Město ještě před nedávnem mělo na účtu téměř 500 mil. Kč, přičemž se počítalo s opravou aquaparku a jisté historické budovy. V současné době bych upřednostnila opravu aquaparku a parkovacího domu.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Příbram by určitě měla začít s výstavbou nových městských bytů, převážně pro mladé rodiny s dětmi. Mělo by se jednat o tzv. startovací byty s regulovaným nájemným na dobu určitou s podmínkou trestní bezúhonnosti (za úmyslný trestný čin) a pracovní morálkou. Počet bytů by se musel spočítat podle přijatých žádostí a stavu financí.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

Určitě souhlasíme se stavbou protihlukových stěn u obchvatu města, ale nesouhlasíme s jejich financováním. Financovat to musí kraj nebo stát, který silnici-obchvat buduje.

Šance pro Příbram

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Chtěli bychom více využívat alternativní zdroje energií, například umístit solární panely na střechy některých městských budov, včetně škol. Jiným krokem je zajištění úspor omezením tepelných ztrát, například výměnou oken v estrádním sále kulturního domu.

Dalším opatřením, i vzhledem k růstu cen klasických paliv, je podpora bezemisní mobility v rámci vozového parku městského úřadu nebo provoz autobusů MHD s pohonem na stlačený zemní plyn, vodík či elektřinu.

Částečnou úsporu lze také zajistit například chytrou regulací veřejného osvětlení v málo frekventovaných částech města. Nemá například velký význam osvětlení Svatohorské aleje přes celou noc.

V souvislosti s energiemi bychom také chtěli řešit otázku nakládání s vodou. Chceme hledat a využívat řešení, která povedou k co nejlepšímu zadržování srážkové vody a vláhy v městském prostředí, včetně dostatečného ozelenění veřejného prostranství. Například centrální náměstí T. G. Masaryka v současnosti během léta nenabízí takřka žádný stín.

2. Stále rostoucí ceny ve stavebnictví opět navyšují sumu, kterou bude stát oprava aquaparku. Kde vezme město na rekonstrukci peníze a kolik by mělo investovat maximálně?

Šance pro Příbram je proti navrhované opravě aquaparku. Jsme pro vybudování nového bazénu. Příbramáci chodí do bazénu zejména plavat. Za atrakcemi se jezdí do aquaparků, kterým nemá smysl konkurovat. To ani není možné. Namísto rekonstrukce aquaparku má význam nový plavecký bazén s parní kabinou, saunou a s několika jednoduchými atrakcemi.

Popsané řešení představuje výhodu i po stavebně-technické stránce, ve srovnání s rekonstrukcí budovy, která by i po opravě nadále měla 50 let staré základy.

Financování by proběhlo z vlastních zdrojů města, případně s částečným využitím úvěru.

3. Měla by Příbram navýšit počet městských bytů a ubytoven? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Jsme pro zvýšení počtu městských bytů. Ale v první řadě záleží na nastavení systému – jak byty do městského fondu získat a za jakých podmínek je pronajímat. Je také důležité zanalyzovat situaci na příbramském trhu s byty a zjistit charakter poptávky.

Nedomníváme se, že by město případně mělo vykupovat nově postavené byty od developerů. To by byla zbytečná zátěž pro městskou pokladnu. Zároveň by nájemné v těchto bytech bylo vyšší, takže by nemohly řádně plnit funkci startovacích bytů pro mladé rodiny.

Za vhodnější považujeme využít některé městské objekty nebo realizovat novou výstavbu v režii města. Případně vykupovat starší byty.

Počet ubytoven zvyšovat nechceme. Je nutné řešit problematiku ubytoven stávajících – jednáním s provozovatelem, zvýšeným dohledem ze strany policie a asistentů prevence kriminality a podobně. Ale i preventivními opatřeními na podporu vzdělanosti a zaměstnanosti. Je podstatné, aby lidé žijící v sousedství nebyli obtěžováni hlukem a problematickým chováním.

4. Současné vedení Příbrami usiluje o stavbu protihlukových stěn u chystaného obchvatu města i za cenu, že si je bude muset postavit město samo. Souhlasíte s tím? Nezdrží se tím stavba silnice?

S opatřeními souhlasíme. Negativní dopad na dobu výstavby nepředpokládáme.

Spustit audio