Plné znění pravidel vědomostní soutěže regionálních stanic Českého rozhlasu „Vyhrajte traktůrek“

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).  Termín trvání soutěže: od 2. dubna 2024 (9:45:01) do 30. dubna 2024 (9:59:59).

Soutěž probíhá v rámci pořadu „Vyhrajte traktůrek“ na těchto regionálních stanicích Českého rozhlasu: ČRo Region, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo České Budějovice, ČRo Vysočina, ČRo Brno, ČRo Zlín, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava (dále jen „regionální stanice ČRo“).

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky může získat výhru maximálně 1krát po dobu konání soutěže.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

V každém kole soutěže položí moderátor pořadu soutěžícím vědomostní otázku týkající se zahrádkaření a kutilství včetně tří možností odpovědi.

Moderátor v každém jednotlivém kole vyhlásí soutěž jako SMS soutěž. Odpovědi zasílají posluchači na Premium SMS číslo 90 011 04. Cena jedné SMS je 4 koruny včetně DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Moderátor položí soutěžní otázku a vyzve posluchače k zasílání správných odpovědí pomocí SMS. S posluchačem, který po vyhlášení výzvy pošle jako 10. v pořadí správnou odpověď, se následně moderátor spojí do živého vysílání. Pokud se spojení s posluchačem nepodaří, je kontaktován další posluchač v pořadí se správnou odpovědí. Osoba, se kterou se moderátor spojí v živém vysílání, se stává výhercem daného kola.

Výherce daného kola vyhrává vybrané zahradní nářadí a roční předplatné časopisu Zahrádkář, a navíc postoupí do závěrečného slosování o zahradní traktůrek značky Vari v hodnotě 100 000 Kč. Závěrečné slosování se uskuteční v úterý 30. dubna 2024.

Celkem se uskuteční 21 soutěžních kol (každý všední den v dubnu 2024).

Výhra v soutěži

Hlavní výhrou v soutěži „Vyhrajte traktůrek“ je Travní traktor RL 102 H.

Dílčími výhrami pro jednotlivá soutěžní kola jsou: zahradní nářadí a roční předplatné časopisu Zahrádkář.

Předání výhry

Dílčí výhry budou výhercům doručeny zaslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Hlavní výhra bude předána výherci osobně. Termín a místo dodání bude stanoveno na základě předchozí domluvy. Předání výhry se mj. zúčastní redaktor Českého rozhlasu, který připraví reportáž do vysílání a na webové stránky Českého rozhlasu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené výhrou.

Prohlášení pořadatele

Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Nakládání s osobními údaji

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence, pokud má výherce adresu mimo území České republiky.

Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. 

Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů.

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.