Kuňka ohnivá či slavík obecný žijí pár kilometrů od pražského Václavského náměstí. V mokřadu Triangl

20. září 2018
Česko – země neznámá

Ostrůvek přírody mezi známými pražskými komunikacemi. To je mokřad Triangl, trojúhelník zeleně mezi dopravními tepnami Jižní spojkou a Průmyslovou. Nevelké území, vymezené třemi železničními tratěmi, se rozkládá na ploše pouhých dvou hektarů. Přesto je významným útočištěm řady živočišných druhů. Hlavní prvek tvoří jezírko, ve kterém žije kuňka ohnivá a další druhy obojživelníků. Místo je také hnízdištěm slavíka obecného, rákosníka zpěvného, pěnice nebo mlynaříka.

Pouhých šest kilometrů od centra Prahy, v sevření mezi sídlištěm Skalka a hostivařskou průmyslovou zónou, se nachází malá oáza přírody uprostřed města. Trojúhelníková plocha dostala příznačné jméno Triangl. Z větší části je porostlá křovinami a starými stromy. Středem protéká Slatinský potok, při něm leží asi 15 arů velký mokřad s jezírkem. Severně od něj objevíte menší louku. V západní části je zrekultivovaná navážka stavební suti.

Území je zajímavé především velkou druhovou pestrostí obratlovců. V tůni žije sedm druhů obojživelníků, z nichž nejzajímavější je celoevropsky chráněná kuňka ohnivá. V křovinách a rákosinách se vyskytuje na 40 druhů ptáků, většina z nich tady hnízdí. Z pravidelných obyvatel je nejzajímavější slavík, za zmínku stojí i rákosník zpěvný, několik druhů pěnic či mlynařík dlouhoocasý, z občasných návštěvníků pak moudivláček lužní.

Triangl je zelená oáza zajímavá i z hlediska krajinářského. Lokalita byla postupně oddělena od okolí třemi železničními tratěmi a tím uchráněna od zástavby. V 70. letech však na části lokality začala vznikat navážka stavební suti, kterou se naštěstí povedlo zastavit a rekultivovat.

Od roku 1991 začala o lokalitu na popud místních občanů pečovat místní organizace Českého svazu ochránců přírody Botič – Rokytka. Odstranila skládky a několika technickými opatřeními zabezpečila vodní režim v jezírku. Provádí zde pravidelné zoologické průzkumy, na jejichž základě se podařilo v roce 2001 prosadit zařazení Trianglu mezi významné krajinné prvky. V září 2003 se povedlo odkoupit klíčový pozemek s jezírkem v rámci kampaně Místo pro přírodu do majetku ČSOP.

Soustavnou péči vyžaduje zejména jezírko. Je třeba pravidelně likvidovat část porostu orobince a jednou za několik let odstranit z jezírka usazené bahno. Samozřejmostí je pravidelný úklid, protože každé podobné místo ve městě přímo svádí k zakládání černých skládek. Kdo do pražského mokřadu Triangl zabloudí náhodou, na informační tabuli si přečte, kde se nachází, jakou má mokřad historii a které živočichy tu může potkat.

Spustit audio