Plné znění pravidel vědomostní soutěže regionálních stanic Českého rozhlasu Nalaďte se na Humoriádu

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).  Termín trvání soutěže: od 31. května 2021 (v čase 16:00–17:00) do 2. července 2021 v čase 16:00–17:00). Telefonní číslo do studia: 731 800 900.

Soutěž probíhá v rámci pořadu „Humoriáda“ na těchto regionálních stanicích Českého rozhlasu: ČRo Region, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo České Budějovice, ČRo Vysočina, ČRo Brno, ČRo Zlín, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava (dále jen „regionální stanice ČRo“).

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

V každém kole soutěže (25 kol) položí moderátor pořadu Humoriáda volajícímu posluchači vědomostní otázku týkající se nějakého českého herce či komika včetně dvou možností odpovědi. Pokud posluchač na tuto otázku odpoví správně, vyhrává digitální DAB+ rádio a USB-flashdisk s mp3 nahrávkou českého herce či komika, kterého se týkala soutěžní otázka, a navíc postup do pátečního finále o účast na natáčení letního speciálu „Humoriády“. Vylosovaný výherce si s sebou na natáčení může vzít jednoho blízkého člověka.

Do slosování postupuje pouze výherce daného kola. Pokud posluchač na otázku odpoví špatně, do závěrečného finálového slosování nepostupuje.

Pokud posluchač odpoví na otázku špatně, soutěžní kolo končí. V soutěži se pokračuje následující den stejným postupem.

Losování o účast na natáčení letního speciálu pořadu Humoriáda se uskuteční každý pátek v pořadu Humoriáda vždy ze správně odpovídajících soutěžících z aktuálního soutěžního týdne. Účast pro dvě osoby tak získá 5 vylosovaných výherců.

Výhra v soutěži

Dílčí v soutěži „Nalaďte se na Humoriádu“ je digitální DAB+ rádio Hama DR10 a USB flash disk s vybranou MP3 nahrávkou.

Týdenní výhrou je účast pro dvě osoby na natáčení letního speciálu pořadu Humoriáda.

Předání výhry

Dílčí výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Termín a místo konání natáčení letního speciálu pořadu Humoriáda bude dodatečně stanoveno a včas oznámeno všem vylosovaným výhercům. Natáčení letního speciálu pořadu Humoriáda se mj. zúčastní redaktor Českého rozhlasu, který připraví reportáž do vysílání a na webové stránky Českého rozhlasu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené výhrou.

Prohlášení pořadatele 

Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Nakládání s osobními údaji: Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence.

Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.  

Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů.