Plné znění pravidel vědomostní soutěže regionálních stanic Českého rozhlasu „Léto na grilu“

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Termín trvání soutěže: od 3. července 2023 (9:45:01) do 1. září 2023 (9:59:59).

Soutěž probíhá v rámci pořadu „Léto na grilu“ na těchto regionálních stanicích Českého rozhlasu: ČRo Region, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo České Budějovice, ČRo Vysočina, ČRo Brno, ČRo Zlín, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava (dále jen „regionální stanice ČRo“).

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

V každém kole soutěže (44 kol) položí moderátor pořadu v telefonické soutěži volajícímu posluchači vědomostní otázku včetně tří možností odpovědi. Pokud posluchač na tuto otázku odpoví správně, vyhrává sadu grilovacího nářadí, knihu Pochoutky z chaloupky, knihu Babské rady na celý rok, kuchyňskou chňapku, plecháček, a navíc postoupí do závěrečného měsíčního slosování o zahradní gril. Celkem proběhnou dvě losování specifikována níže.

Do slosování postupuje pouze výherce daného kola. Pokud posluchač na otázku odpoví špatně, do závěrečného finálového slosování nepostupuje.

Pokud první posluchač odpoví na otázku špatně, dostává šanci ještě druhý posluchač. Pokud i ten odpoví na otázku špatně, dané kolo soutěže končí bez výherce. V soutěži pokračujeme následující den stejným postupem.

První losování 1 ks hlavní výhry proběhne 1. srpna 2023 v pořadu Léto na grilu. Do slosování budou zařazeni všichni výherci z období 3.7.2023-31.7.2023.

Druhé losování 1 ks hlavní výhry proběhne 1. září 2023 v pořadu Léto na grilu. Do slosování budou zařazeni všichni výherci z období 1.8.2023-31.8.2023.

Výhra v soutěži

Hlavní výhrou pro měsíc červenec v soutěži „Léto na grilu“ je plynový gril Weber Q 1200 Black line v hodnotě 8 699 Kč vč. DPH.

Hlavní výhrou pro měsíc srpen v soutěži „Léto na grilu“ je plynový gril Campingaz 3 series Select S v hodnotě 15 499 Kč vč. DPH.

Dílčími výhrami pro jednotlivá soutěžní kola jsou: set grilovacího nářadí, kniha Pochoutky z chaloupky, kniha Babské rady na celý rok, kuchyňská chňapka, plecháček.

Předání výhry

Dílčí výhry budou výhercům doručeny zaslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Hlavní výhra bude výherci předána poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže, případně bude předána osobně po vzájemné domluvě obou stran. Osobního předání výhry se mj. zúčastní redaktor Českého rozhlasu, který připraví reportáž do vysílání a na webové stránky Českého rozhlasu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené výhrou.

Prohlášení pořadatele

Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Nakládání s osobními údaji: Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence.

Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-7754022.

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.